Regulamin usług serwisu Domena500

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin jest regulaminem korzystania z usług oferowanych w serwisie internetowym domena500.pl, określający warunki oraz zakres korzystania z serwisu. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem korzystania z powyższych usług i oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Usługodawcą udostępniającym serwis domena500.pl jest Firma Lan-pol z siedzibą w Piastowie, ul. T. Kościuszki 2B, nr NIP: 527-100-95-01, nr REGON: 010805523, zwana dalej Lan-pol, świadcząca swoje usługi drogą elektroniczną na rzecz Abonentów.
Abonentem jest osoba fizyczna, osoba prawna, firma lub instytucja, która korzysta z usług serwisu domena500.pl. Abonent nie jest Konsumentem (w/g przepisów kodeksu cywilnego).
Usługa to każda z usług świadczonych na rzecz Abonenta poprzez serwis internetowy domena500.pl, o parametrach określonych w szczegółach dla każdej z usług.
Konsument to osoba fizyczna, która zawiera umowę o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
Cennik to zestawienie opłat za usługi świadczone na rzecz Abonenta przez Lan-pol w serwisie internetowym domena500.pl. Cennik nie jest cennikiem w rozumieniu prawa i nie może być podstawą do roszczeń.
Okres testowy to okres próbny, w czasie którego Lan-pol bezpłatnie udostępnia Klientowi do użytkowania serwer z wybranego przez Klienta pakietu hostingowego celem zapoznania się z nim i podjęcia decyzji o wykupieniu go na okres abonamentowy. Długość trwania okresu testowego, jest określona w szczegółach pakietu ( 14 dni, lub 28 dni lub 1 miesiąc) i jest ustalana przez serwis domena500.pl oraz nie podlega negocjacjom z Klientem.
Okres abonamentowy to okres na jaki została wykupiona usługa, równoznaczny z okresem rozliczeniowym.
Opłata abonamentowa to opłata określona w szczegółach usługi stosownie od rodzaju usługi, wnoszona przez Abonenta na rzecz Lan-pol.

§ 2. Usługi świadczone przez Lan-pol w serwisie domena500.pl to:

hosting i dodatkowe usługi z tym związane, rejestracja i utrzymywanie domen internetowych oraz inne usługi z tym związane, tworzenie stron www oraz inne usługi internetowe.

§ 3. Postanowienia wstępne

Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają zasady korzystania z usług świadczonych przez serwis domena500.pl.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a o zmianie Regulaminu Abonenci zostaną powiadomieni najpóźniej 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Dla Abonentów będących w trakcie okresu abonamentowego, nowy Regulamin ma zastosowanie od pierwszego dnia nowego okresu abonamentowego.
Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu, a łamanie zasad Regulaminu spowoduje skutki określone w Regulaminie i przepisach prawa.
Lan-pol świadczy usługi serwisu domena500.pl drogą elektroniczną, w szczególności udostępniając przyjazny w obsłudze panel administracyjny, przeznaczony do zarządzania kontem w serwisie domena500.pl.
Zamówienie usług świadczonych w serwisie domena500.pl odbywa się przy użyciu w/w panelu administracyjnego, po założeniu przez Użytkownika konta w serwisie domena500.pl.
W trakcie zakładania konta Użytkownik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Lan-pol i serwis domena500.pl swoich danych osobowych, podanych w serwisie, a niezbędnych do rejestracji i założenia konta, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 27 Sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami), w zakresie niezbędnym do należytego świadczenia przez Lan-pol zamówionych przez Abonenta usług. Abonent oświadcza, że dane osobowe podane przez niego w trakcie rejestracji i zakładania konta są prawdziwe. Abonent ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz w razie potrzeby do ich zmiany.
Podanie adresu poczty elektronicznej w trakcie zakładania konta w serwisie domena500.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości mailowych od Usługodawcy i jego partnerów zgodnie z art. 8 ustawy z dn. 18 Lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Zabrania się zamieszczana treści o tematyce erotycznej, rasistowskiej oraz pozostałej niezgodnej z polskim prawem.
Zawartość stron serwisu domena500.pl jest wyłączną własnością Lan-pol i jest chroniona prawem.
Po upływie okresu abonamentowego świadczenie wybranej usługi zostaje automatycznie przedłużone na kolejny okres abonamentowy, chyba że Abonent powiadomi serwis domena500.pl drogą pisemną lub mailową o rezygnacji z korzystania z wybranej usługi.
Co najmniej 21 dni przed upływem okresu abonamentowego zostanie wystawiona i przesłana drogą mailową do Abonenta faktura pro forma za następny okres abonamentowy, a po jej zapłaceniu zostanie wystawiona w formie pisemnej i wysłana do Abonenta faktura VAT.
Akceptując Regulamin Abonent wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu Abonenta.
Obsługa serwisu domena500.pl dołoży wszelkich starań, w najwyższym stopniu i wykorzystując całą zgromadzoną wiedzę w tej dziedzinie, aby zapewnić ciągłość i niezawodność funkcjonowania serwisu domena500.pl, jednak nie gwarantuje 100-procentowego działania systemu i dostępu, z powodu konieczności okresowych konserwacji systemu, a tym samym możliwości niewielkich przerw technicznych lub z przyczyn oddziaływania sił wyższych. Serwis nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, wadliwe działanie systemu, a tym samym za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w wyniku ewentualnych przerw w dostępie.
W przypadku, zamieszczenia przez Użytkownika w serwisie jakichkolwiek treści obraźliwych, przekazanych bezprawnie lub gdyby łamały one Prawo Polskie w jakikolwiek inny sposób, całą odpowiedzialność prawną oraz wszystkie możliwe konsekwencje ponosi Użytkownik, który je zamieścił.

§4.Postanowienia końcowe


Wszelkie spory powstałe między Abonentem a Usługodawcą będą rozwiązywane poprzez procedury reklamacyjne, postępowanie polubowne, a w przypadku braku możliwości polubownego lub reklamacyjnego rozwiązania sporu, jego rozstrzygnięcie nastąpi w Sądzie właściwym dla siedziby Lan-pol.
Nowe brzmienie Regulaminu wchodzi z dniem 01.10.2010r.